Uğur DÜNDAR (Sözcü) - Başbakan demokratikleşme(me) paketini açıyor!..
    14:59    SON DAKİKA HABERİ :
Yazarlar   Reklam   Emlak   Arşiv   Künye
 
 
 
 

Uğur DÜNDAR (Sözcü)
Uğur DÜNDAR (Sözcü)
Başbakan demokratikleşme(me) paketini açıyor!..
Sev­gi­li okur­la­rım,
AKP dö­ne­min­de Tür­ki­ye “is­ter inan, is­ter inan­ma­” tü­rün­den ha­ber­le­rin ül­ke­si ol­du.
An­tal­ya­’da Baş­baka­n’­ın Ge­zi Par­kı ey­lem­le­rin­de­ki tav­rı­nı eleş­ti­ren 9 ya­şın­da­ki il­ko­kul öğ­ren­ci­si­ne “va­tan ha­ini­” de­di­ği öne sü­rü­len öğ­ret­men­den son­ra bir eği­tim skan­da­lı da Ada­na’da ya­şan­dı.
Hür­ri­ye­t’­in ha­be­ri­ne gö­re mü­fet­tiş­ler, Cey­han İl­çe­si­’n­de­ki bir or­ta­oku­la bu yıl baş­la­yan 9-10 yaş­la­rın­da­ki öğ­ren­ci­ler­den 20’si­ni bir sı­nıf­ta top­la­yıp, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri ko­nu­sun­da sor­gu­la­mış­lar!
İfa­de­ler alı­nır­ken, Eği­tim-Se­n’­de gö­rev­li sı­nıf öğ­ret­me­ni­nin ken­di­le­ri­ne ey­lem­le il­gi­li bir şey­ler an­la­tıp an­lat­ma­dı­ğı­nı, on­la­rı ey­le­me ça­ğı­rıp ça­ğır­ma­dı­ğı­nı sor­muş­lar!
Ka­ra­ta­ş’­ta ise mü­fet­tiş­ler, sen­di­ka üye­si bir öğ­ret­me­nin öğ­ren­ci­le­ri­ni zor­la ey­le­me gö­tür­dü­ğü­nü be­lir­ten bir met­ni ço­cuk­la­ra im­za­lat­ma­ya ça­lış­mış­lar! Ön­ce­den ha­zır­la­nan bel­ge­yi im­za­la­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­yen öğ­ren­ci­le­ri de sı­kış­tır­mış­lar! Öğ­ren­ci­ler da­ha son­ra ve­li­le­riy­le bir­lik­te Ka­ra­taş İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­’ne gi­de­rek, ifa­de­le­ri­nin bas­kı al­tın­da alın­dı­ğı­nı be­lir­ten di­lek­çe­ler ver­miş­ler!
Şu re­za­le­te ba­kın sev­gi­li okur­la­rım,
Mi­ni­cik öğ­ren­ci­ler, ço­cuk psi­ko­lo­ji­sin­den bi­ha­ber mü­fet­tiş­ler ta­ra­fın­dan sı­nıf­la­ra top­la­nı­yor, bas­kı al­tın­da ifa­de ver­me­ye zor­la­nı­yor ve öğ­ret­men­le­ri hak­kın­da muh­bir­lik yap­ma­la­rı is­te­ni­yor!
San­ki bu ço­cuk­lar in­ter­net­te ya­zış­mı­yor, te­le­viz­yon sey­ret­mi­yor, ga­ze­te oku­mu­yor, kent­le­ri­nin mey­dan­la­rın­da top­la­nan ka­la­ba­lık­la­rı gör­mü­yor, ey­lem­ci­le­rin ye­ri gö­ğü in­le­ten pro­tes­to ses­le­ri­ni duy­mu­yor­lar!
Ada­na­’da de­ğil de, uzay­da ya­şı­yor­lar!
Ar­tık öğ­ren­ci­ler­de o öğ­ret­me­ne say­gı ka­lır mı?
Böy­le bir re­za­let çağ­daş de­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­ri­nin bi­rin­de ya­şan­mış ol­say­dı yer ye­rin­den oy­nar, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı bin bir özür di­le­ye­rek is­ti­fa eder­di.
Ama bu­ra­sı Tür­ki­ye… Böy­le ül­ke­ler­de (ben­ze­ri pek kal­ma­dı ama) mü­fet­tiş­le­re ödül ve­ri­lir, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­le­ri de tal­tif edi­lir!
* * *
Bir “ga­rip ama ger­çe­k” ha­ber de İs­tan­bu­l’­dan.
50. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin yar­gı­cı, 23 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı Ge­zi Par­kı so­ruş­tur­ma­sın­da suç de­li­li ola­rak gös­te­ri­len mas­ke, ba­ret, de­niz göz­lü­ğü, mo­tor­cu kas­kı, fla­ma, sir­ke, so­lüs­yon ve sar­gı be­zi­nin ya­sa­da be­lir­ti­len si­lah­lar­dan ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, id­di­ana­me­yi sav­cı­lı­ğa ia­de et­miş!
Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nan bir yar­gı­cın yap­ma­sı ge­re­ke­ni yap­mış!
Baş­ba­kan da kalk­mış, mas­ke, ba­ret, de­niz göz­lü­ğü, mo­tor­cu kas­kı, fla­ma, sir­ke, so­lüs­yon ve sar­gı be­zi­nin si­lah gi­bi gös­te­ri­le­rek öz­gür­lük­le­rin kı­sıt­lan­dı­ğı ül­ke­miz­de ya­rın “ye­ni de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­ni­” açı­yor!
Bu du­rum­da “De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­ne ne ge­rek var? İki­de bir ile­ri de­mok­ra­si ül­ke­si ol­du­ğu­mu­zu söy­le­yen siz de­ğil mi­si­niz?” so­ru­su an­lam­sız ka­lı­yor.
Zi­ra bu so­ru so­rul­du­ğun­da açı­la­cak pa­ke­tin tüm ha­va­sı ka­çı­yor!
Tun­cel Kur­tiz ve Tur­gut Özak­ma­n’­ın ar­dın­dan…
Dev­rim­ci si­ne­ma ve ti­yat­ro sa­nat­çı­sı Tun­cel Kur­ti­z’­den bir gün son­ra, ba­na gö­re Cum­hu­ri­ye­t’­i en iyi an­la­tan ya­zar olan de­ğer­li Ata­tür­k’­çü, bü­yük us­ta Tur­gut Özak­ma­n’­ı da kay­bet­tik.
Sağ­lı­ğın­da ya­kın­dan ta­nı­ma onu­ru­na eriş­ti­ğim yurt­se­ver ay­dın Özak­ma­n’­la ARE­NA prog­ram­la­rı yap­mış, hat­ta se­nar­yo­su­nu yaz­dı­ğı “Der­si­miz Ata­tür­k” fil­min­de, ba­na he­ye­can ve onur ve­ren kü­çük bir rol de al­mış­tım.
Ken­di­siy­le se­nar­yo­su­na im­za at­tı­ğı “Ça­nak­ka­le 1915” fil­mi için Söz­cü­’ye rö­por­taj ya­par­ken, “Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, Milli Mücadele’nin ön­sö­zü­dü­r” di­ye­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, hiç unu­ta­ma­dı­ğım şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­muş­tu:
1) Ata­türk bu sa­vaş­la ta­rih sah­ne­si­ne çık­tı. Yıl­dı­zı par­la­dı. Ko­mu­tan­lı­ğı, ba­şa­rı­la­rı, özel­lik­le as­ker­ler, su­bay­lar ve ya­ra­lı­lar ara­cı­lı­ğı ile mem­le­ke­te ya­yıl­dı. Sam­su­n’­a çık­tı­ğı za­man bi­li­nen, gü­ve­ni­lir bir ko­mu­tan­dı. Bu­nun bü­yük ya­ra­rı ol­muş­tur. Bu sa­va­şın Ata­tür­k’­ün uf­ku­nu da ge­niş­let­ti­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz. Em­ri­ne 3. Ko­lor­du ve­ril­miş­ti. Bu bir or­du de­mek­tir. Or­du Ko­mu­ta­nı­’n­dan baş­ka hiç­bir Ça­nak­ka­le Ko­mu­ta­nı­’nın em­rin­de bu ka­dar kuv­vet bu­lun­ma­mış­tır.
2) Ça­nak­ka­le­’de, önün­de 200 yıl­dır tit­re­di­ği­miz em­per­ya­liz­mi yen­dik. Or­du­ya ve mil­le­te bü­yük bir öz­gü­ven ver­di. Mil­li Mü­ca­de­le­’ye bu öz­gü­ven­le gi­ril­miş­tir.
3) Ça­nak­ka­le­’de dar bir alan­da, sa­va­şın her tür­lü­sü ya­şan­dı. Ça­nak­ka­le ya­kın ta­rih­te­ki en bü­yük çı­kar­ma­dır. En bü­yük sa­vun­ma za­fer­le­rin­den bi­ri­dir. Biz Ça­nak­ka­le­’de yur­du­mu­zu sa­vun­duk. Ka­ra, de­niz ve ha­va­da çar­pış­tı­rıl­mış­tır. Su­bay­lar bu­ra­da edin­dik­le­ri de­ney­ler­den Mil­li Mü­ca­de­le­’de çok ya­rar­lan­dı.
4) Hiç­bir düş­ma­nın, or­du­nun, si­la­hın, yurt sev­gi­sin­den da­ha güç­lü ol­ma­dı­ğı­nı an­la­dık.
* * *
Ge­le­cek ku­şak­lar dev­rim­ci sa­nat­çı Tun­cel Kur­ti­z’­i de, bü­yük ya­zar Tur­gut Özak­ma­n’­ı da hiç unut­ma­ya­cak­lar.
“Şu Çıl­gın Türk­le­r” in­san­lık ya­şa­dık­ça ya­şa­ya­cak.
Anı­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yor, acı­lı ya­kın­la­rı­na ve ulu­su­mu­za sa­bır ve baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum.
Nur için­de yat­sın­lar.

Yazara mesaj gönder : ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
29.09.2013   14.14.15      Bu yazi 1228 kez okundu    Yorum Yaz   Paylaş
 
OKUR YORUMLARI
 
 
 
T.C.'nin SEVİLEN YAZARLARI
 
 
 
TURKCELL SUPER LİGİ PUAN DURUMU
 

 
 
DÖVİZ KURLARI
Alış Satış    Alış Satış    Alış Satış
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa | MarkaGüncel | MarkaPolitika | MarkaSağlık - Yemek | MarkaEğitim | MarkaDünya | MarkaKitap | MarkaTeknoloji | MarkaKültür - Sanat | MarkaEkonomi | MarkaSpor | MarkaKent | MarkaS.Medyadan | MarkaSöyleşi | MarkaYaşam | MarkaMekan | MarkaTeknoCep | MarkaMektup | MarkaAstroloji | MarkaBelediye | MarkaMarkalar | MarkaArşiv | MarkaKünye |
 Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.© 2010 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
MarkaFuar Haber Gazetesi Sitesi - www.Markafuar.com - Tel: | Faks:
Yazılım, Tasarım & Teknik Destek: MaxiAVM