Uğur DÜNDAR (Sözcü) - Uğur Dündar soruyor!
    09:28    SON DAKİKA HABERİ :
Yazarlar   Reklam   Emlak   Arşiv   Künye
 
 
 
 

Uğur DÜNDAR (Sözcü)
Uğur DÜNDAR (Sözcü)
Uğur Dündar soruyor!
İnsanlık suçlarının hesabını nasıl verecekler?..
Sev­gi­li okur­la­rım,
Bu­gün dik­ka­ti­ni­zi Tür­ki­ye­’de ve ya­kın coğ­raf­ya­mız­da iş­le­nen kor­kunç in­san­lık suç­la­rı­na çek­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım.
* * *
3 Ma­yıs 2013…
Ajans­lar tüm dün­ya­ya, Su­ri­ye­’nin Ban­yas ken­tin­de kor­kunç bir kat­li­am ger­çek­leş­ti­ği ha­be­ri­ni ge­çi­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğan, san­ki gö­züy­le gör­müş gi­bi, kat­li­amın Esad­çı­la­rın işi ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor!
Ara­la­rın­da be­bek­le­rin, ço­cuk­la­rın, ka­dın­la­rın ve yaş­lı­la­rın bu­lun­du­ğu yak­la­şık 500 ki­şi­yi hun­har­ca öl­dü­ren­le­ri la­net­li­yor.
Esad­çı­la­rı, Ker­be­la­’da İmam Hü­se­yin ve Pey­gam­ber so­yun­dan ge­len ai­le­si­ni şe­hit eden Ye­zi­t’­e ben­ze­ti­yor.
“Bu kat­li­amı ya­pan­lar, Ye­zi­t’­ten da­ha al­çak­tır!” di­yor.
Ama son­ra ne olu­yor?
Yurt Ga­ze­te­si, Baş­ba­ka­n’­ın la­net­le­di­ği soy­kı­rı­mı, Esad re­ji­mi yan­daş­la­rı­nın de­ğil Tür­ki­ye­’nin des­tek­le­di­ği mu­ha­lif­le­rin yap­tı­ğı­nı or­ta­ya çı­ka­rı­yor.
Mu­ha­bir­ler olay ye­rin­de yap­tık­la­rı araş­tır­may­la ka­til­le­rin El Ka­ide­ci­ler ve ço­ğu baş­ka ül­ke­ler­den ge­len kü­re­sel ci­hat­çı­lar ol­du­ğu­na yö­ne­lik bel­ge­le­re ve ka­nıt­la­ra ula­şı­yor.
* * *
11 Ma­yıs 2013… Öğ­le son­ra­sı sa­at­le­ri…
Ha­ta­y’­ın Rey­han­lı İl­çe­si­’n­de bom­ba yük­lü iki araç peş­pe­şe pat­la­tı­lı­yor.
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin bu en kan­lı te­rör sal­dı­rı­sın­da 53 ma­sum in­san ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor yüz­ler­ce ki­şi de ya­ra­la­nı­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğan, ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ile ya­pa­ca­ğı gö­rüş­me ön­ce­sin­de ger­çek­le­şen sal­dı­rı­da “53 Sün­ni yurt­ta­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni­” söy­le­ye­rek, dik­kat­le­ri ola­ğan şüp­he­li­ye çe­ki­yor:
Be­şar Esad, El Mu­ha­be­rat ve Tür­ki­ye­’de­ki uzan­tı­la­rı…
So­ruş­tur­ma bu doğ­rul­tu­da sür­dü­rü­lü­yor.
Baş­ba­kan Was­hing­to­n’­da­ki gö­rüş­me­le­re de id­di­ası­nı güç­len­di­ren dos­ya­lar­la gi­di­yor.
Oy­sa kı­sa sü­re son­ra kat­li­amı, Tür­ki­ye­’nin des­tek­le­di­ği El Nur­sa­’cı­la­rın yap­tı­ğı­nı dü­şün­dü­ren bel­ge­ler or­ta­ya çı­kı­yor.
Ama­cın Su­ri­ye­’de­ki mez­hep ça­tış­ma­sı­nı Tür­ki­ye­’ye sıç­rat­mak ve Be­şar Esa­d’­ın dev­ril­me­si­ni sağ­la­ya­cak as­ke­ri mü­da­ha­le­yi hız­lan­dır­mak ol­du­ğu öne sü­rü­lü­yor.
Sal­dı­rı­nın bu ne­den­le Baş­ba­ka­n’­ın Ame­ri­ka ge­zi­sin­den he­men ön­ce­ye denk ge­ti­ril­di­ği id­di­a edi­li­yor.
* * *
21 Ağus­tos… Gü­nün ilk sa­at­le­ri…
Ajans­lar Su­ri­ye­’nin baş­ken­ti Şam ya­kın­la­rın­da­ki Gu­ta­’ya kim­ya­sal sal­dı­rı ya­pıl­dı­ğı­nı du­yu­ru­yor.
Kor­kunç olay­da ço­ğu ço­cuk ol­mak üze­re 1.429 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor.
Dün­ya­yı sar­san bu kat­li­am, baş­ta ABD ol­mak üze­re ba­tı­lı müt­te­fik­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çi­ri­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Da­vu­toğ­lu, Esa­d’­a ni­ha­i as­ke­ri dar­be­nin in­di­ril­me­si­nin zo­run­lu ol­du­ğu gö­rü­şü­nü di­le ge­ti­ri­yor.
Baş­kan Oba­ma da kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­nin aşıl­dı­ğı­nı ve Be­şar Esa­d’­a ar­tık bir ders ver­me­nin za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni söy­lü­yor.
As­ke­ri ope­ras­yon için Kon­gre­’nin ona­yı­na baş­vu­ru­yor.
Bu sü­reç­te Su­ri­ye­’de­ki re­ji­min des­tek­çi­si Rus­ya da boş dur­mu­yor.
Pu­tin ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Lav­ro­v’­un dip­lo­ma­si atak­la­rı so­nuç ve­ri­yor ve G-20 zir­ve­si­nin ya­pıl­dı­ğı Pe­ters­bur­g’­da Lav­ro­v’­la ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerry ara­sın­da bir an­laş­ma sağ­la­nı­yor.
Bu­na gö­re Su­ri­ye­’nin elin­de­ki kim­ya­sal si­lah­la­rı Bir­leş­miş Mil­let­ler de­ne­ti­min­de im­ha et­me­si­ne ve Ce­nev­re Kon­fe­ran­sı­’nın bir an ön­ce top­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ri­li­yor.
Böy­le­ce Or­ta­do­ğu­’yu kan gö­lü­ne çe­vi­re­cek fü­ze sal­dı­rı­sı­nın eşi­ğin­den dö­nü­lü­yor.
* * *
Ve ön­ce­ki gün…
Lüb­na­n’­da ya­yın ya­pan El Ah­bar Ga­ze­te­si­’ne ko­nu­şan bir Bir­leş­miş Mil­let­ler yet­ki­li­si, kim­ya­sal sal­dı­rı­nın ar­ka­sın­da Suu­di Ara­bis­tan Giz­li Ser­vi­si­’nin bu­lun­du­ğu­nu açık­lı­yor.
Böy­le­ce ola­yın ba­şın­dan be­ri sal­dı­rı­yı Be­şar Esa­d’­a bağ­lı bir­lik­le­rin yap­ma­dı­ğı­nı öne sü­ren Rus­ya­’ya güç­lü bir des­tek de bu yet­ki­li­den ge­li­yor.
Sev­gi­li okur­la­rım,
Öy­le bir dün­ya­da ya­şı­yo­ruz ki hiç­bir şey giz­li kal­mı­yor.
Özel­lik­le in­san­lık suç­la­rı­nın iz­le­ri as­la si­li­ne­mi­yor.
Bu­gün bi­ri­le­ri­ni in­san­lık suç­lu­su gi­bi gös­te­ren­ler, gü­nü gel­di­ğin­de o suç­la­rın ger­çek fa­il­le­ri ola­rak tarih önün­de he­sap ver­mek zo­run­da ka­lı­yor­lar!

Yazara mesaj gönder : ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
26.09.2013   12.19.59      Bu yazi 1390 kez okundu    Yorum Yaz   Paylaş
 
OKUR YORUMLARI
 
 
 
T.C.'nin SEVİLEN YAZARLARI
 
 
 
TURKCELL SUPER LİGİ PUAN DURUMU
 

 
 
DÖVİZ KURLARI
Alış Satış    Alış Satış    Alış Satış
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa | MarkaGüncel | MarkaPolitika | MarkaSağlık - Yemek | MarkaEğitim | MarkaDünya | MarkaKitap | MarkaTeknoloji | MarkaKültür - Sanat | MarkaEkonomi | MarkaSpor | MarkaKent | MarkaS.Medyadan | MarkaSöyleşi | MarkaYaşam | MarkaMekan | MarkaTeknoCep | MarkaMektup | MarkaAstroloji | MarkaBelediye | MarkaMarkalar | MarkaArşiv | MarkaKünye |
 Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.© 2010 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
MarkaFuar Haber Gazetesi Sitesi - www.Markafuar.com - Tel: | Faks:
Yazılım, Tasarım & Teknik Destek: MaxiAVM