Uğur DÜNDAR (Sözcü) - An­dı­mız de­ğil, kal­dı­rıl­ma­sı ırk­çı­lık­tır!..
    09:39    SON DAKİKA HABERİ :
Yazarlar   Reklam   Emlak   Arşiv   Künye
 
 
 
 

Uğur DÜNDAR (Sözcü)
Uğur DÜNDAR (Sözcü)
An­dı­mız de­ğil, kal­dı­rıl­ma­sı ırk­çı­lık­tır!..
Sev­gi­li okur­la­rım,
İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı okul­lar­da “İn­gi­li­zim” de­me­yi…
İs­pan­ya Baş­ba­ka­nı “İs­pan­yo­lum” de­me­yi…
İtal­ya Baş­ba­ka­nı “İ­tal­ya­nım” de­me­yi…
Ya­sak­la­ya­bi­lir mi?
Ya­sak­la­ya­maz.
Di­ye­lim ki ya­sak­la­dı­lar, ne olur?
Te­pe­tak­lak olur! So­ka­ğa çı­ka­cak ha­li kal­maz! Po­li­tik ha­ya­tı o gün bi­ter!
Ama biz­de ya­sak­la­nı­yor!
Ya­sak­la­nır…
Çün­kü “Türk­lü­ğe Fran­sız” olan­lar için “Tür­küm” de­mek, faz­la bir an­lam ifa­de et­mi­yor!
Bu zih­ni­yet, tar­tış­ma­ya ge­rek gör­me­den, ço­ğul­cu de­mok­ra­si­nin ku­ral­la­rı­na uy­ma­ya ih­ti­yaç duy­ma­dan, “tak” di­ye bir gün­de ya­sak­lı­yor!
Baş­ba­kan Er­do­ğan se­çi­mi ka­za­na­bil­mek için gö­zü­nü öy­le­si­ne ka­rart­mış ki, ırk­çı te­rör ör­gü­tü­ne şe­ker uza­ta­bil­mek uğ­ru­na, AKP seç­me­ni­nin yüz­de 74’ü­nün “An­dı­mız­”ın ya­sak­lan­ma­sı­na kar­şı çık­tı­ğı­nı bi­le gö­re­mi­yor!
“An­dı­mız”­da­ki Türk ve Ata­türk söz­cük­le­ri­nin as­la ırk­çı­lık ifa­de et­me­di­ği­ni, Ata­türk mil­li­yet­çi­li­ği­nin ırk­çı­lık­la uzak­tan ya­kın­dan bir il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı dü­şü­ne­mi­yor.
 
Hay­di di­ye­lim ki 1930’lu yıl­lar­da tüm dün­ya­da ırk­çı­lık yay­gın­dı, “An­dı­mız” da o at­mos­fe­rin et­ki­sin­de ka­lı­na­rak ya­zıl­dı.
Ama ne Ata­türk, ne de “An­dı­mız”, “Ne mut­lu Tür­küm!” de­mek is­te­me­yen­le­ri ce­za­lan­dır­mı­yor, hat­ta “Ne mut­lu Kür­tüm” de­me­yi de ya­sak­la­mı­yor ki!..
Tür­ki­ye­’de ken­di­ni öy­le his­se­den “Ne mut­lu Kür­tüm” di­ye­bi­li­yor.
* * *
Bu­ra­da amaç baş­ka.
 
“De­mok­ra­si Pa­ke­ti” adı ve­ri­len ope­ras­yon­la, çö­ken bir im­pa­ra­tor­lu­ğun kül­le­rin­den Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin, üm­met­ten de Türk mil­le­ti­nin doğ­ma­sıy­la olu­şan mil­li ha­fı­za­nın sı­fır­lan­ma­sı amaç­la­nı­yor.
Ulus dev­let res­men ol­ma­sa da fii­len so­na er­di­ri­li­yor.
Bü­yük şa­ir Or­han Ve­li “Ba­ka­ka­lı­rım gi­den ge­mi­nin ar­dın­dan!” de­miş­ti.
Tür­ki­ye de, yi­tip gi­den Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ve onun kur­du­ğu ulus dev­le­tin ar­dın­dan ba­ka­ka­lı­yor!
Bal­yoz da­va­sı Halk Are­na­sı­’n­da…
Halk TV’­de, son dö­ne­min ba­şa­rı­lı ha­ber­ci­le­rin­den Ece Ze­rey­ca­n’­la bir­lik­te sun­du­ğu­muz “Halk Are­na­sı”n­da bu ak­şam çok önem­li ko­nuk­la­rı ağır­la­ya­ca­ğız.
 
Sa­at 21.00’de baş­la­ya­cak prog­ra­mın ko­nuk­la­rın­dan İl­han Ke­si­ci, yak­la­şık üç yıl­dır ek­ran­la­ra çı­ka­rıl­mı­yor. Ka­tı­la­ca­ğı prog­ram­lar son an­da ip­tal edi­li­yor. Ke­si­ci hem bu­nun ne­den­le­ri­ni açık­la­ya­cak, hem de si­ya­set­ten eko­no­mi­ye ka­dar gün­dem­de­ki bir çok ko­nuy­la il­gi­li çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­cak.
 
Prog­ra­mın di­ğer ko­nu­ğu olan Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Prof. Me­tin Fey­zi­oğ­lu ise, Yar­gı­ta­y’­ın Bal­yoz Da­va­sı ka­rar­la­rı baş­ta ol­mak üze­re, yar­gı­nın si­ya­sal­laş­tı­ğı id­di­ala­rıy­la or­ta­ya çı­kan tab­lo­yu de­ğer­len­di­re­cek. Ay­rı­ca “Tür­ki­ye­’de yar­gı ne­re­ye?” so­ru­su­nu ce­vap­la­ya­cak.
Prof. Fey­zi­oğ­lu hal­kın gün­de­min­de­ki di­ğer ko­nu­lar­la il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni de açık­la­ya­cak.
Lüt­fen unut­ma­yın. He­pi­ni­zi bu ak­şam Halk TV’­de, sa­at 21.00’de baş­la­ya­cak “Halk Are­na­sı”­na bek­li­yo­ruz.

Yazara mesaj gönder : ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
10.10.2013   11.53.13      Bu yazi 1243 kez okundu    Yorum Yaz   Paylaş
 
OKUR YORUMLARI
 
 
 
T.C.'nin SEVİLEN YAZARLARI
 
 
 
TURKCELL SUPER LİGİ PUAN DURUMU
 

 
 
DÖVİZ KURLARI
Alış Satış    Alış Satış    Alış Satış
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa | MarkaGüncel | MarkaPolitika | MarkaSağlık - Yemek | MarkaEğitim | MarkaDünya | MarkaKitap | MarkaTeknoloji | MarkaKültür - Sanat | MarkaEkonomi | MarkaSpor | MarkaKent | MarkaS.Medyadan | MarkaSöyleşi | MarkaYaşam | MarkaMekan | MarkaTeknoCep | MarkaMektup | MarkaAstroloji | MarkaBelediye | MarkaMarkalar | MarkaArşiv | MarkaKünye |
 Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.© 2010 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
MarkaFuar Haber Gazetesi Sitesi - www.Markafuar.com - Tel: | Faks:
Yazılım, Tasarım & Teknik Destek: MaxiAVM